Regulamin (TOS)


- no title specified


Regulamin korzystania ze sklepu internetowego Nowa Brama Pro Musica

§1DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu definiuje się następujące pojęcia:

Usługodawca

Właścicielem i administratorem sklepu internetowego zwanym dalej Usługodawcą  jest  firma „Nowa Brama Pro Musica” z siedzibą w Słupsku, przy ulicy Solskiego 16 C/2, kod pocztowy 76-200, REGON 8391746617 Numer identyfikacyjny : 839-174-66-17.

Sklep internetowy

Serwis internetowy, znajdujący się pod adresem: http://nikolakolodziejczyk.com/store umożliwiający zakup dostępu do plików,

Platforma

Część sklepu internetowego zawierająca pliki oraz konta użytkowników, który wykupili do nich dostęp.

Klient

Dowolna osoba zarejestrowana i posiadająca konto w sklepie internetowym

Użytkownik

Dowolna osoba, która dokonała zakupu dostępu do plików za pośrednictwem sklepu,

Plik PDF

Plik w formacie Portable Document Format opracowanym przez firmę Adobe.

Abonament

Okres, na jaki Użytkownik uzyskuje dostęp do zakupionego pliku.

§2WARUNKI TECHNICZNE KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

2.1.Do korzystania ze sklepu internetowego i plików niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz spełnienie następujących wymagań technicznych:

a)pamięć RAM: 256MB,
b)karta grafiki: pracująca w rozdzielczości minimum 1024x768,
c)system operacyjny: Microsoft Windows 98 lub wyższy, OS X 10.6.8 lub wyższy, Linux Debian Wheezy lub wyższy,
d)przeglądarka Google Chrome 38 lub wyższe, MSIE 7.0 lub wyższe, Firefox 2.0 lub wyższe,
e)zainstalowany program do odczytu plików PDF — Adobe Acrobat Reader

2.2.Jeżeli Klient lub Użytkownik nie spełnił wymogów technicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej  konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

§3CENY I PŁATNOŚCI

3.1.Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Ostateczna, wiążąca cena jest widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

3.2.Usługodawca może przyznać rabat na dowolny produkt oferowany w sklepie internetowym. Warunki przyznawania rabatów są określone na podstronie „Program rabatowy”. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3.3.Na dostęp do plików sprzedawany w sklepie internetowym Usługodawca wystawia faktury. W celu otrzymania faktury należy odpowiednio zaznaczyć pole Chcę otrzymać fakturę podczas realizacji transakcji w kreatorze zakupów. Faktura zostanie przesłana pocztą na adres podany w formularzu.

3.4.Możliwe są następujące bezpieczne formy płatności:

a)Przelewem online za pośrednictwem firmy Przelewy24.pl
b)Przelewem tradycyjnym. Usługodawca przesyła e-mail zawierający numer rachunku bankowego.

3.5.Po zaksięgowaniu wpłaty Usługodawca wysyła e-mail z loginem i hasłem umożliwiającym dostęp do plików.

§4SPRAWNE FUNKCJONOWANIE SKLEPU INTERNETOWEGO

4.1.Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby sklep internetowy działał bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne  mogą wystąpić przerwy w działaniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu sklepu.

4.2.Jeśli przerwa w działaniu sklepu uniemożliwiła dostęp do wcześniej odblokowanego pliku w czasie trwania abonamentu Usługodawca może przedłużyć abonament na podstawie zgłoszenia w formie wiadomości e-mail, która powinna zawierać login, numer transakcji i datę próby dostępu do pliku udostępnianego Klientowi.

§5ZASADY KORZYSTANIA Z dostępu do plików

5.1.Użytkownik loguje się do sklepu internetowego, gdzie zamieszczony jest plik korzystając z przesłanego w osobnym e-mailu loginu i hasła.

5.2.Użytkownik ma dostęp do zakupionego pliku 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ramach czasu trwania abonamentu i dostępności sklepu internetowego.

5.3.Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.

5.4.Usługodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia przydzielonego loginu i hasła (konta) do sklepu internetowego Użytkownikowi, który:

a)manipuluje bądź usiłuje manipulować treścią platformy przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację,
b)w sprzeczny z dobrymi obyczajami sposób zakłóca funkcjonowanie społeczności serwisu np. poprzez grożenie bądź nękanie innych użytkowników serwisu,
c)W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupione zamówienie nie jest zwracana.
d)W związku z tym, że Usługodawca dba w wysokim stopniu o dobro Użytkowników serwisu, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do platformy w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, że Użytkownik wykorzystuje  je niezgodnie z celami istnienia platformy.

5.5.Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. Opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie jest zwracana.

5.6.Zgadzając się na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy Użytkownik zgadza się na brak możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu.

a)w przypadku braku zgody na  rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy termin realizacji usługi to 14 dni.

§6PRAWO DO REKLAMACJI

6.1.Reklamacja składana przez Użytkownika w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług powinna zawierać:

a)imię, nazwisko, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Użytkownika
b)tytuł pliku lub plików, której reklamacja dotyczy,
c)opis przedmiotu reklamacji,
d)okoliczności uzasadniające reklamację.

6.2.Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w zakładce kontakt sklepu internetowego, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji.  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.

6.3.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania sklepu internetowego lub platformy przez Klienta lub Użytkownika, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

§7PRAWA AUTORSKIE

7.1.Materiały opublikowane przez Usługodawcę  są objęte prawem  autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez serwis materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.

7.2.Materiały zawarte w plikach (teksty, obrazki, zdjęcia, nuty, muzyka) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z danego pliku. Pliki Użytkownik może drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

7.3.Licencja opisana w §7 ust. 2 obejmuje również zespoły, grupy muzyczne, których członkiem jest Użytkownik, jak również instytucje reprezentowane przez Użytkownika.

7.4.Nabycie dostępu do plików nie zwalnia Użytkownika z ewentualnych opłat na rzecz instytucji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w przypadku publicznego wykonania materiałów zawartych w udostępnianych plikach.

7.5.Nabycie dostępu do plików nie zwalnia Użytkownika z ewentualnych opłat licencyjnych na rzecz instytucji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi dla materiałów zawartych w udostępnianych plikach — na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w Art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szególności

a)rejestracji artystycznego wykonania,
b)utrwalania dowolną techniką (w jakimkolwiek systemie, formacie i na jakimkolwiek nośniku), w szczególności cyfrową,
c)zwielokrotniania poprzez wytwarzanie egzemplarzy zawierających artystyczne wykonanie zawartości pliku dowolną techniką, w szczególności cyfrową, w postaci dowolnego rodzaju nośników, w szczególności płyt CD, w dowolnym systemie i dowolnym formacie,
d)dystrybucji, redystrybucji, wprowadzania do obrotu komercyjnego i każdego innego egzemplarzy nośników, na których utrwalono artystyczne wykonanie zawartości pliku (w szczególności płyt CD), użyczania i najmu egzemplarzy,
e)udostępnianie drogą transmisji elektronicznej w szczególności w ramach usługi na żądanie odbiorcy dostępnej w sieciach informatycznych,
f)wprowadzania do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach, za wyjątkiem komputera Użytkownika w celu korzystania z praw przyznanych w §7 ust.2,
g)nadawania, reemitowania w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie oraz publicznego odtwarzania, wyświetlenia, wystawienia a także publicznego udostępniania pliku, artystycznego wykonania zawartości pliku lub ich fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (m.in. w sieci Internet, innych sieciach informatycznych w szczególności w formie plików audio oraz za pomocą urządzeń mobilnego dostępu do Internetu lub w postaci utrwaleń na nośnikach przeznaczonych do eksploatacji w komputerze),
h)wykorzystania pliku, artystycznego wykonania zawartości pliku lub ich fragmentów w utworach audiowizualnych (np. teledysk), w tym zwielokrotniania nośników (m.in. DVD) zawierających plik, artystyczne wykonanie zawartości pliku lub ich fragmenty oraz wprowadzania ich do obrotu komercyjnego i każdego innego, najmu, użyczenia, nadawania, reemitowania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

§8POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1.Zakup dostępu do pliku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

8.2.Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie regulaminu Usługodawca będzie informować w sklepie internetowym oraz na platformie, a Użytkownicy otrzymają informacje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

8.3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.